Huisregels Flevo Zakenfestival 2019

1. Organisator

Het Flevo Zakenfestival 2019 wordt georganiseerd door de Stichting Flevo Zakenfestival.

2. Locatie

Terminal
Airport Plaza
Lelystad Airport

3. Data

Woensdag 25 september 2019
Donderdag 26 september 2019

4. Openingstijden

Het Flevo Zakenfestival is geopend op Woensdag 25 september van 14.00 tot 20.00 uur
Donderdag 26 september van 14.00 tot 20.00 uur
Voor standhouders is Het Flevo Zakenfestival open op
Dinsdag 24 september van 12.00 uur tot 22.00 uur (opbouw en inrichting stands)
Woensdag 25 september van 10.00 tot 21.00 uur (beurs)
Donderdag 26 september van 10.00 tot 21.00 uur (beurs) en 20.00 tot 24.00 uur (afbouw)

5. Toegang

Het Flevo Zakenfestival is toegankelijk voor bezoekers, die in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs. Toegangsbewijzen worden gratis verstrekt aan bezoekers. Gratis toegangsbewijzen worden ook verstrekt aan standhouders ten behoeve van hun relaties en aan leden van Flevolandse netwerken.
Standhouders ontvangen standhouderspassen.

6. Stands

Tenzij met individuele standhouders anders is afgesproken, zijn de specificaties van de ter beschikking gestelde stands conform de beschrijving op het inschrijfformulier.
Het is niet toegestaan om in de wanden van de stand te spijkeren of kleefband te gebruiken.
Haakjes t.b.v. ophangen van posters etc. zijn leverbaar.
Standhouders dienen zich strikt aan de standafmetingen te houden.
Inrichting, bekabeling en bedrijfspresentaties mogen niet buiten de stand vallen.
Op de stands zijn geen telefoonaansluitingen en stromend water mogelijk.

7. Indeling van de stands

De indeling van de beurshal wordt door de organisatie bepaald. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Met voorkeuren wordt, indien mogelijk, rekening gehouden.

8. Aanvullende standinrichting

Voor inlichtingen over het huren van aanvullende standinrichting en meubilair kunt u contact opnemen met het beursmanagement.

9. Watersystemen

Wegens gevaar voor legionellabacteriën is het niet toegestaan om in de hal watersystemen te gebruiken met warm, verneveld of stilstaand water.

10. Sampling

Sampling of andere verspreiding van materiaal buiten de stands is niet toegestaan, tenzij vooraf expliciet anders is afgesproken.

11. Eigen standbouw

Wanneer men een eigen stand wil plaatsen, dan dient vooraf het ontwerp te worden voorgelegd aan de organisatie. Er wordt gekeken of het standontwerp voldoet aan de juiste afmetingen, hoogte, toegankelijk genoeg is, en qua beleving en uitstraling aansluit bij het door de organisatie gewenste niveau.

12. Opbouw

Alle standhouders moeten zich melden bij de organisatie alvorens met de opbouw of inrichting van hun stand te beginnen.
Opbouwtijd: Dinsdag 24 september van 12.00 uur tot 22.00 uur.
Alle stands moeten om uiterlijk 22.00 uur gereed zijn in verband met de schoonmaak van de hal. In uitzonderlijke gevallen is het ook mogelijk om de stand op woensdag 25 september tussen 10.00 en 12.00 uur op te bouwen.

13. Afbouw

Het is verboden de stand tijdens de openingstijden van de beurs te ontmantelen. Het opruimen van de stand kan direct na afloop van de beurs, op donderdag 26 september van 20.00 tot 22.00 uur geschieden. De organisatie gaat ervan uit dat degene, die uw spullen transporteert daartoe gerechtigd is. De stand dient leeg en schoon te worden achtergelaten.
De organisatie draagt hiervoor geen verantwoording.

14. Betaling standhuur

U ontvangt een factuur voor de totale standhuur. Deze factuur dient binnen de aangegeven termijn voldaan te zijn maar in ieder geval voor aanvang van de beurs.
Uw deelname is pas definitief als alle deelnamekosten zijn voldaan.
Bij niet-gebruik van de gehuurde standruimte blijft de huurder het totaalbedrag van de standhuur verschuldigd.

15. Betalen extra’s

Het gebruik van extra’s, zoals meubilair, wordt vooraf gefactureerd en dient na ontvangst van de factuur per omgaande te worden voldaan.

16. Geluidsoverlast

Tijdens het Flevo Zakenfestival mag op geen enkele wijze overlast worden bezorgd door middel van mechanisch geluid, muziek of anderszins. De organisatie behoudt zich het recht voor om passende maatregelen te treffen in geval van overlast.

17. Horeca en consumpties

Alle horecavoorzieningen en consumpties worden verzorgd door de cateraar, ingehuurd door de organisatie.
De cateraar zal de standhouders vóór aanvang van de beurs een bestellijst zenden voor o.a. lunchpakketten en dranken.
Het is zonder toestemming van de organisator niet toegestaan om eigen consumpties aan bezoekers uit te delen c.q. te verkopen als deze niet branche gerelateerd zijn.

18. Roken, brandpreventie en veiligheid

In de beurshal en op het terrein achter de hal (zijde vliegveld) geldt een algemeen rookverbod.
Het is verboden om op het Flevo Zakenfestival enige vorm van brandgevaarlijke materialen en artikelen te gebruiken bij de standinrichting. Apparaten met open vuur zijn verboden.
Standhouders en hun gasten dienen zich te houden aan normaal geldende veiligheidsregels.

19. Parkeren

Voor parkeren wordt gebruik gemaakt van de parkeerplaats op Lelystad Airport. Bezoekers en deelnemers dienen de instructies van de parkeerbegeleiders op te volgen.

20. Aansprakelijkheid

Elke standhouder verklaart door deelname aan het Flevo Zakenfestival expliciet en zonder voorbehoud de organisatie te vrijwaren van elke vorm van aansprakelijkheid.
Bij schade, toegebracht aan stands, het gebouw of anderszins, zal de organisatie de veroorzaker van de schade aansprakelijk stellen.
De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan, verlies of diefstal van de goederen die tijdens, voor of na afloop van het Flevo Zakenfestival aanwezig zijn.
De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die geleden wordt doordat een op het Flevo Zakenfestival aanwezig persoon enige bepaling uit dit reglement of anderszins namens de organisatoren gegeven voorschriften niet of niet correct naleeft.

21. Onvoorziene gevallen

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisator.

22. Afwijken van deze huisregels

Indien een standhouder van mening is dat er een dringende reden bestaat om van deze huisregels af te wijken, dan dient dit van tevoren met het beursmanagement overlegd te worden.

23. Beursmanagement

Wim de Bruijn.
mobiel: 06 – 53 93 29 53

Peter Rijsenbrij.
mobiel: 06 – 54 34 40 77